Stadgar

Öppna som .pdf:  stadgar gfbu 20070201

Branschföreningen
Goda Företagare för Barn och Ungdom

Stadgar för branschföreningen                 

§ 1 Verksamhetsidé och syfte

Branschföreningen har till ändamål att verka inom branschen för vård och behandling för barn, unga och deras familjer. Branschföreningen synliggör, främjar och ger stöd till medlemsföretagen samt medverkar till att höja deras kvalitet och kompetens samt aktivt bidrar till forskning inom verksamhets-området.

Föreningen eftersträvar att vara remissorgan åt och samarbetspartner med kommuner och myndigheter som handhar principiella frågor inom bransch-området.

Medlemsföretagen inom branschföreningen arbetar efter goda etiska värderingar, sund konkurrens samt främjar kvalitet, forskning och utveckling.

Medlemsföretagen kan vara privata företag, stiftelser eller företag som ägs av kommuner, landsting, kommun- eller kommunalförbund. Kommunala och landstingskommunala företag kan endast vara medlemmar om de arbetar efter marknadsmässiga principer och inte uppbär kontinuerliga anslag från sina ägare.

§ 2 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Medlemskap

Branschföreningen är öppen för företag som verkar för sund konkurrens på en öppen marknad:

  • Verksamheten drivs av juridisk person, med sluten och ordnad ekonomi
  • Företaget har en genomsläpplighet i fråga om publicerade bokslut med auktoriserade revisorer.
  • Företagets huvudprocess skall finnas inom området behandlings- och förändringsarbete för barn och unga.
  • Företaget ska ha tillstånd för tillståndpliktig verksamhet.
  • Verksamheterna i branschföreningen strävar att personalen har en hög kompetens i form av högskola med adekvat kompetensutveckling för verksamheten. Detta tar sig i uttryck i att merparten av personalen har denna utbildningsnivå.
  • Metoderna som används i verksamheterna utgår från forskning och beprövad erfarenhet inom arbetsområdet.
  • Verksamheterna har ett dokumenterat kvalitetssystem.

Nystartat företag kan bli provmedlem. Fullvärdigt medlemskap kan erhållas tidigast efter två fastställda årsbokslut.

§ 4 Föreningens organisationsform

Föreningen är en ideell förening och dess beslutande organ är årsmöte, föreningsmöten och föreningsstyrelse.

§ 5  Föreningens räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 6  Årsmöte och föreningsmöte

Årsmöte hålls en gång årligen på tid och ort som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall minst en månad före årsmötet skicka skriftlig kallelse med föredragningslista till medlemmarna. Motioner till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Fastställelse av röstlängd för årsmötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden justerar fört protokoll.
3.  Föredragning av föregående årsmötesprotokoll och eventuellt extra föreningsmötesprotokoll.
4. 
Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning.
5.  Revisorernas berättelse.
6. 
Fråga om disposition av tillgängliga medel samt fastställande av balans- och resultaträkning.
7. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. 
Fråga om fastställelse av avgifter samt arvoden till föreningens funktionärer.
9. 
Beslut om arvode till revisorerna.
10. 
Val av styrelse och suppleanter (ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen).
11.
Val av två revisorer.
12.
Val av valberedning, bestående av tre ledamöter under ett år.
13.
Framställningar från styrelsen.
14.
Motioner från medlemsföretagen.
15.
Övriga ärenden.

Föreningsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller det för uppgivet ändamål påkallas av minst en tiondel av medlemsföretagen eller av föreningens revisorer. Där bör endast förekomma ärenden som föranlett mötets sammankallande. Kallelse till föreningsmöte sker som vid årsmöte. Styrelsen kan dock i brådskande fall sammankalla utan iakttagande av vad i första stycket stadgas om tidsfrist.

§ 7  Rösträtt vid årsmöte och föreningsmöte 

Varje närvarande medlem har en röst. Medlem kan också utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud, som skall vara medlem i föreningen. Dock får ombud inte utöva rösträtt för mer än en medlem utöver egen verksamhet.

Alla ärenden skall avgöras genom öppen omröstning. Dock skall sluten omröstning tillämpas då sådan begärs.

Som mötets beslut gäller den mening, som fått högst röstetal. Vid lika röstetal skiljer lotten i fråga om val och i övriga frågor ordförandens utslagsröst.

§ 8  Styrelse

Föreningens angelägenheter verkställs, förutom av årsmötet och förenings-möten, av en styrelse bestående av lägst 5 och högst 7 ledamöter.  Vid årsmötet väljs, för tiden intill nästa respektive det därpå kommande årsmötet, styrelse för en period av två år, på så sätt att varje år väljs halva antalet ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör.  Styrelsen är beslutför då minst hälften ledamöter är närvarande.

§ 9  Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för och utövar ledningen av föreningens angelägenheter, beslutar om företags medlemskap, verkställer beslut som fattats av års- och föreningsmöten samt ansvarar för organisationen av föreningens verksamhet.

Styrelsen har till uppgift att informera tänkbara medlemmar om föreningen och dess syften.

Styrelsen skall mellan årsmötena informera medlemmarna angående föreningens verksamhet.

Styrelsen svarar för att föreningens medelsförvaltning sker på ett godtagbart sätt och att bokföring sker i enlighet med god redovisningssed.

Där stadgarna inte annat föranleder företräder styrelsen och ordföranden föreningen.

Till årsmöte skall styrelsen utarbeta berättelse över föreningens verksamhet under närmast föregående kalenderår. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka justeras av ordföranden eller dennes ställföreträdare samt den ledamot styrelsen utser.

§ 10  Firma och firmateckning

Föreningens firma är Goda Företagare för Barn och Ungdom, förkortat GBU.

Styrelsen beslutar vilka som skall teckna föreningens firma.

§ 11  Revision

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av valda revisorer, varav en kvalificerad, vilka årligen utses av årsmötet. Revisorerna skall vid årsmötet avge revisionsberättelse och förslag rörande fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 12  Avgifter

Medlem är skyldig att betala inträdesavgift och medlemsavgift till föreningen.

Avgifterna fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen.

Medlem som inte betalt debiterad avgift inom föreskriven tid, får inte utöva rösträtt vid årsmöte och föreningsmöten.

§ 13 Nätverk

Då så är lämpligt kan nätverk inom föreningen bildas med föreningens namn med tillägg av identitetsnamn. Nätverk är skyldigt att informera och upplysa styrelsen om sin verksamhet. Nätverk får inte motverka föreningens mål och inriktning.

Branschföreningen samverkar med andra branschorganisationer och verksamheter som främjar föreningens syfte.

Branschföreningen är obunden till arbetsgivar- och fackliga organisationer.

§ 14  Uppsägning av medlemskap

Utträde ur föreningen sker vid utgången av innevarande kalenderår om anmälan skett till styrelsen senast tre månader före årsskiftet. Styrelsen kan om särskilda skäl finns medge utträde inom kortare tid.

§ 15  Uteslutning

Medlem bör uteslutas om fastställda avgifter inte erläggs inom föreskriven tid eller om medlem motarbetar föreningens intressen eller i övrigt inte längre uppfyller kraven på medlemskap enligt §3.Utesluten medlem förlorar omgående rättigheten att delta i överläggningar och beslut om förbundets angelägenheter. Medlemsavgifter och inträdesavgift återbetalas inte.

§ 16  Ändring av stadgar  

För ändring av stadgar fordras att beslutet fattas på två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte. Förslaget skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. 

§ 17  Upplösning 

För upplösning av föreningen fordras att beslutet fattas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Upplöses föreningen skall dess tillgångar fördelas lika bland medlemmarna. 

Ver. 2007-02-01
=====================================

 

 

Kommentarer inaktiverade.