Utredning om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning.

Regeringen beslutade den 29 september 2011 att tillsätta utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning (Dir. 2011:85) En särskild utredare ska klarlägga om regleringen behöver förtydligas i frågor om utbildning vid hem för vård eller boende, särskilda ungdomshem och sjukhus eller motsvarande. Utredaren ska även undersöka om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alterantiv till reguljär undervisning i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Uppdraget innehåller följande delområden:

  • Undervisning vid HVB
  • Undervisning vid särskilda ungdomshem
  • Undervisning vid sjukhus eller annan motsvarande institution
  • Hemkommunens ansvar
  • Socialnämndens ansvar för att placerade barn och unga får lämplig utbildning
  • Ytterligare kartläggning av distansundervisning inför en eventuell reglering
  • Distansundervisning för elever med medicinsk och psykosocial problematik
  • Distansundervisning vid Korrespondensgymnasiet i Torsås
  • Distansundervisning för elever på institution
  • Distansundervisning i glesbygd och eventuellt andra situationer

Gfbu är remissinstans i utredningen och ska lämna remmissvar den 7 maj 2013

Om du har synpunkter och tankar kring skolundervisningen
hör gärna av dig till oss!

GFBU:s remissvar

GFBU  har tagit del av utredningen om utbildning för elever i samhällsvård och fjärr – och distansundervisning och dess förslag.
Vi  håller till största delen med om utredningens analyser och de slutsatser som dras av dessa.

GFBU  tycker att utredningens förslag i stort sett är mycket bra och tror att förslagen kommer att stärka dessa elevers rätt och möjlighet till en likvärdig utbildning.

Vi  vill dock kommentera några av utredningens förslag. Vi kommer endast att kommentera de förslag som vi har något att säga om.

Generellt så skulle GFBU vilja att det förtydligades att utredningens förslag omfattar all form av samhällsvård som föranleder byte av skola för eleven och inte endast HVB- hem eller SiS – institutioner.
Utredningen nämner här inte alla öppna placeringsformer som finns idag i form av öppen- och mellanvårdsinsatser som t ex dagverksamhet. Dessa barn och unga som bor hemma ska ges samma möjligheter att nå de nationella målen i skolan.

Utgångspunkten bör därför inte vara var eleven bor (SIS och HVB-hem) utan även inkluderar de verksamheter som är godkända av Socialstyrelsen i enlighet med 4 kap. 3§ Socialtjänstförordningen och 7 kap 1§ punkt 4 Socialtjänstlagen och att det är elevens behandlings- och utvecklingsbehov, mediciniskt, psykologiskt och psyko-socialt som är i fokus.

Bakgrunden är att företagen inom GFBU  även bedriver öppenvård i kombination med skola och kan se att de delar som behandlar hemkommunens ansvar och samverkan mellan socialtjänst och utbildningsansvarig i hemkommunerna skulle vara tillämplig även på denna verksamhet. Vår erfarenhet är att samverkan mellan olika kommuners socialtjänst och utbildningsansvariga ser mycket olika ut och att det ibland inte finns alls.

3.5.1 Socialnämndens underrättelse till ansvarig nämnd för utbildning.

Detta tycker vi är ett mycket bra förslag och är något som vi har efterlyst.

3.5.2 Socialnämnden skall samråda med skolhuvudmannen.

Detta tycker vi är ett mycket bra förslag.

3.5.3 Utbildningsdokument för placerade elever.

Även detta tycker vi är ett bra förslag men vi vill också påpeka att mängden dokument som skall produceras inom skolans värld har ökat drastiskt det senaste decenniet. Vi vill uppmana utredningen att be utbildningsdepartementet/skolverket titta på om det inte går att ersätta eller avveckla en del av den dokumentation som idag finns för att ge plats för detta dokument.

3.5.4 Hemkommunens uppföljningsansvar.

Vi tycker att även detta förslag är bra och har i vissa fall efterlyst en mer omfattande uppföljning från hemkommunen av våra elever.

Fjärrundervisning och distansundervisning.

Vi tycker att det är mycket bra att utredningen gör en distinktion mellan fjärr- och distansundervisning. Detta gör det enklare att se var skillnaderna går mellan organisations och elev perspektiv.

Fjärrundervisning.

7.9 Fjärrundervisning för elever i små skolmiljöer.

Vi tycker att det är bra att fjärrundervisning kan tillåtas i små skolmiljöer. Vi skulle även kunna tänka oss att utvidga antalet ämnen där fjärrundervisning tillåts. Det borde vara möjligt att uppnå en likvärdig undervisning med fjärrundervisning även i andra ämnen. Detta skall vara i undantagsfall men bör finnas som en möjlighet att möta elever och elevers behov.

Distansundervisning.

7.10.3 Ämnen och kurser

Mycket bra förslag att möjligheten till distansundervisning inte begränsas till vissa ämnen.

7.10.4 Särskilt stöd i form av distansundervisning till elever med medicinska eller psykosocial problematik.

Det är bra att det ges möjlighet till distansundervisning till denna grupp av elever. Vår erfarenhet är att detta kan vara ett sätt att få eleverna att återinträda i skolan om de varit hemma under en längre tid. Det är också ett sätt att kunna ge eleven undervisning under sjukdomstiden.

7.11 Fjärr- och distansundervisning på entreprenad.

Det är bra att fjärr– och distansundervisning på entreprenad möjliggörs. Precis som utredningen skriver så är detta en förutsättning för att förslaget om möjlighet till fjärr och distansundervisning skall bli möjligt att genomföra.

2013-04-18

Mia Hübinette
ordförande GFBU

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.